၂၀၂၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာအချက်အလက်

0

အကြ မ်း မ ဖက် က်စစ် တပ် ပ်၏ အာ ဏာ သိမ်း ရန်ကြိုး ပမ်း မှု ကာ လ၂၀၂၁ခု ခုနှစ် ၊ ဖော် ဖော်ဝါ ရီလ (၁)ရက် နေ့ မှ ၂၀၂၄ခု ခုနနှစ် ၊ဖေ ဖေ ဖော် ဝါ ရီ လ (၂၈)ရက် က်နေ့ အထိ လက်နက်ကြီး များဖြ င့် ပစ် ခတ်ခြ င်း ၊ လေ ယာ ဉ် ဖြ င့် င့် ဗုံး ကြဲတို က်ခိုက် ခြ င်း စသည့် အရပ် ပ်သား များ အား နည်း မျိုး စုံ ဖြ င့် ပစ် မှတ် ထား တိုက် ခိုက် ခြ င်း တို့ ကြော င့် င့် အမျိုး သမီး သေ ဆုံးသူအရေ တွက် (၈၀၆) ဦး အထိ ရှိခဲ့သည် ။

Download Burmese Download English
Share.