မြန်မာနိုင်ငံရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ကျား/မ အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများက လိင်အုပ်စု တစ်စုစီကို ကွဲပြားစွာသက်ရောက်ပုံ