Blog Post

BWU ၏ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ ကာလ ေဒသအဆင့္အမ်ဳိးသမီးအသံမ်ား တိုးျမွင့္လာေရးအတြက္ နယ္ေျမအေျခအေနမ်ား ေလ့လာသံုးသပ္ေရးခရီးစဥ္

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ BWU အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၀ သံုုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မိမိတိုု ့ပစ္မွတ္ထားျပီး လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ေဒသမ်ား၏ လိုုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုုက္ညီေသာ လုုပ္ငန္းမ်ားကိုု ခ်မွတ္ကာ ပိုုမိုုထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသအတြင္းရွိ လူထုမ်ား၏ ေန ့တဓူ၀ျဖတ္သန္းသည့္ ၄င္းတို ့၏လူေနမွု ဘ၀မ်ားအတြင္း ေန ့စဥ္လိုအပ္ခ်က္ စိုးရိမ္ပူပန္မွုမ်ားစသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုေလ့လာ ေတြ ့ရွိိႏိုင္ရန္၊ ၄င္း တို ့ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပသနာမ်ားႏွင့္ မည္သို ့ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခ်င္သည္ဆိုသည္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာေစရန္၊ ေဒသခံႏွင့္မိမိတို ့ အၾကားယံု ၾကည္မွုမ်ားတည္ေဆာက္ကာ ၄င္းတို ့၏ ေဒသတြင္း လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ျပသနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္တတ္လာေစရန္၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္မွု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း လူမွုအသိုင္းအ၀ိုင္း အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မွုစသည့္တို ့တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုပိုမိုျမွင့္တင္ရန္အတြက္ရည္ရြယ္ကာ နယ္ေျမအေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ BWU အေနျဖင့္ မဟာမိတ္ႏွင့္ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေန ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ထိေရာက္မႈ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ နယ္ေျမသံုးသပ္ခ်က္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ၂၀၁၈ ခုုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလမွ ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြင္း တိုုင္းေဒသၾကီး (၄) ခုုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၃) ခုု တိုု႔တြင္ သြားေရာက္ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမအေျခအေနအား သံုးသပ္မွုသည္ BWU ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဧရိယာမ်ားအတြင္းရွိ ရြာစုစုေပါင္း(၂၅)ရြာႏွင့္  ရက္ကြက္(၁၃)ခုတို ့မွ လူဦးေရစုစုေပါင္း(၃၀၁)ဦးတို ့ျဖင့္ လူပုဂိၢဳလ္တဦးခ်င္းစီ ေသာ္လည္းေကာင္း အဖြဲ ့အစည္းအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း ေတြ ့ဆံုစကားေျပာျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မွု မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နယ္ေျမသံုးသပ္ခ်က္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ နည္းလမ္းမ်ားမွာ အုပ္စု လိုက္ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္း၊ ျပသနာမ်ားျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း၊ ျပသနာျဖစ္ပြားရာတြင္အဓိက ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးအက်ိဳးရလဒ္မ်ားစသည္တို ့ကို Problem Tree ပံုစံျဖင့္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ျခင္း၊ ၄င္းတို႕ ေဒသမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေနေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ထိုျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား စသည္တိုု ့ကိုုပါ သိရွိခဲ့ပါသည္။

ေဒသခံမ်ားႏွင့္ျပဳလုုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ BWU ၏ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုျခင္းအလိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား မိတ္္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ နယ္ေျမသံုးသပ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရ သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာဆို ရွင္းျပခဲ့သလို ၄င္းတို႕ေဒသ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရးႏွင့္ က်ားမအခန္းက႑ စသည္တို႔ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

BWU အေနျဖင့္  ယခုုကဲ့သိုု ့စကား၀ိုင္း၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၊ အစည္းအေ၀း၊ ညွိဳႏွဳိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုုပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မိမိတိုု ့အဖြဲ ့အၾကား ယံုုၾကည္မွုုပိုုမိုုရရွိေစခဲ့ျပီး၊ ၄င္းတိုု႔ ထံမွ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိခဲ့သလို မိမိတို႔အေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံတင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တို႔အပါအ၀င္ ၄င္းတို႔သိိလိုေသာ အျခားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ဖလွယ္ေပးနိုင္ခဲ့သည္။

ယခုုကဲ့သိုု ့မိမိတိုု ့ပစ္မွတ္ထားသည့္နယ္ေျမမ်ား၏ အေျခအေနကိုုသံုုးသပ္ရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အဓိက ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ျပႆနာမ်ား အခက္အခဲ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာ ေရရွားပါးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အလုုပ္ကိုုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးျခင္း၊ မိသားစုု ၀င္ေငြမလံုုေလာက္ျခင္းႏွင့္ ဆင္ရဲႏြမ္းပါးလြန္းျခင္း၊  အိမ္တြင္းအၾကမ္း ဖက္မႈျပႆနာမ်ား၊ မုဒိမ္းမႈျပႆနာမ်ားအပါအ၀င္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမရရွိျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအတြက္ သားဆက္ျခားျခင္းႏွင့္ အျခားအေျခခံက်ေသာ က်န္းမာေရးအသိပညာေပးမ်ား မရွိျခင္းစသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ေန႔တဓူ၀ ေတြ႔ႀကံဳခံစားေနရေသာ္လည္း အမ်ုိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုျပ ႆနာမ်ားေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တို႔တြင္ ပါဝင္ရန္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္အကန္႕ သတ္ခံေနရသည္ ကိုုေတြ ့ ရပါ သည္။ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔ အဖြဲ႔ပစ္မွတ္ထားေသာ ရြာမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လူမွုပတ္၀န္းက်င္ (အိမ္ျပင္ပဘ၀) နယ္ပယ္တို႔တြင္ လြတ္လပ္စြာ ၀င္ေရာက္ပါ၀င္နိုင္ရန္မွာ အခက္အခဲ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိ ေနသည္။ ေရွးရိုးအယူအဆမ်ားကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ ဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ က်ား၊မ ခြဲျခားထားသည့္ အျမင္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္တုိင္ တာ၀န္ယူမွုမ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈအားနည္းျခင္း၊ ပတ္၀န္း က်င္ပံ့ပိုးမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ခင္ပြန္းမိသားစု၀င္မ်ား ပံ့ပိုးမႈအားနည္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္  အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ေတြပါ၀င္ရန္ အဟန္႔အတားမ်ားဆက္လ်က္ရွိေနသည္။

အခ်ဳိ ့ေသာေဒသမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးႏွင့္ ရပ္ကြက္တြင္းရွိ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ အနည္းအက်ဥ္းရွိလာသည္ကိုုေတြ ့ရသည္။ သို ့ေသာ္လည္း ရြာ(၂) ခုခန္ ့တြင္ အမ်ဳိးသမီးဆယ္အိမ္မွဴးအျဖစ္ ဦးေရ ၂၀ မွ ၄၀ အထိပင္ ရွိေနသည္ကိုေတြ ့ရသည္။  BWU မွ လိုက္လံေတြ ့ဆံုခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး ရာအိမ္မွဴး (၆ )ဦး ႏွင့္ ဆယ္အိမ္မွဴး(၇၉ )ဦးရွိပါသည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရပ္ ရြာအက်ဳိးကို တတ္တတ္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္ေနၾကၿပီး ရပ္ရြာ၊ ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ အမွန္တကယ္အားကိုး ရသည့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တ၀န္ခံမႈရွိေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျဖစ္သည္ကို ေလ့လာသိရွိရသည္။

BWU မွ ေတြ ့ဆံုခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ စာဖတ္အားတိုးျမွင့္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္၊ စာဖတ္၀ိုင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္၊ ေဒသတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအတြင္း ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသမီးအသင္းေလးတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ အေရးႏွင့္ အသိပညာဗဟုသုတိုးပြားေစရန္သင္တန္းမ်ား၊ ဦးေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ နယ္ေျမအတြင္း ျပသနာမ်ားကို ေလ့လာၿပီး အတူတစ္ကြ အေျဖရွာႏုိင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ တစ္ျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ Forum၊ Seminar မ်ား ႏွင့္ Workshop မ်ားတြင္ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ အခြင့္အလမ္း ရွာေပးၿပီး ရပ္ရြာ၏ကိုယ္စားလွယ္အေနနဲ႔ တက္ေရာက္ျခင္း စသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးပညာေပးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အာဏာပိုင္၊ ရဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီး အခမ္းအနား အသိ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို လုပ္ေစခ်င္ေၾကာင္းေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါသည္။

Leave a Reply

Related Posts

မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုုးသပ္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္ ရွိရြာမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္နယ္ေျမရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမသံုုးသပ္ခ်က္

ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ခု၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၅) ခု၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရြာ (၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမအေျခအေနအားနယ္ေျမခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမၼဂ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

BWU ၏ ပစ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

မုဒံုျမိဳ ့နယ္

BWU ပစ္မွတ္ထားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ ့မွ  ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး

ဧရာ၀တီတိုင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရွိ BWU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခ

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တ၀ိုုက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအား နယ္ေျမသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

BWU သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ (၉) ရြာမ်ားသို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ “နယ္စပ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ BWU သည္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးရဲ့

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မရီမြန္ထြန္း BWU ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမဲပ့ံပုိးေပးေနေသာ မရီမြန္ထြန္း

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္းျမင့္သန္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မွာ BWU စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက က်မတုိ႔ကုိ မိခင္သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ သူ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မိဆူးပြင့္ BWU ျဖစ္လာဖုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခြန္းအားအျပည့္အ၀နဲ႔ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ထိတုိင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးေရး တာ၀န္ ဆက္လက္ ပ့ံပုိး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔