Blog Post

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ သတၱမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီအစည္းအေ၀း တနုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြမဲ်ားျဖစ္ေပၚလာေရးအေပၚ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရက္စြဲ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇနန္၀ါရီလ ၁၀ ရက္

ျမန္မာ့အမ်ိဳးသမီးသမဂၢ၏ (၂၁)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ႏွင့့္ သတၱမအႀကိမ္ညီလာခံသက္တမ္း ပထမ အႀကိမ္ ႏွစ္ပတ္လည္စံုညီအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၆ ခႏုစွ္ ဇနန္၀ါရီလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းတြင္ အဖဲြ႕၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခ့ျဲပီး ၂၀၁၅ ေရးြေကာက္ပဲြအျပီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အေပၚ အေျခခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္ေဆြးေႏးြဖလွယ္ျခင္းႏငွ့္ မူသေဘာထားမ်ားခ်မွတ္္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုသို႔ ႏငိုင္ေံရးသးုံသပခ္်ကမ္်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အျမင္ သေဘာထားမ်ားပါ၀င္မႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္၀ေသာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ား လြန္စြာအားနည္းေနသည္ကို မိမိတို႔ သံုးသပ္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ အေရးၾကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ အဓိကပါ၀င္ေနသည့္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအစုအဖဲြ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ဳိးသမီးပါ၀င္မႈကို အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိဘဲ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑အေပၚလည္း အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား လြန္စြာအားနည္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ဤကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးတြင္ ႏငိုင္၏ံ လူဦးေရထက္၀က္ေက်ာ္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားေပးခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ဆံုးျဖတ္ခြင့္မ်ားကို ေသခ်ာစာြ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသမီးထုအေပၚ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိမရွိ မိမိတို႔မွ ေမးခြန္းထုတ္ရမည္ သာ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေရးၾကီးသည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကို ခ်န္လွပ္ထားျပီး လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ စစ္မွန္၍ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားကိုသာ ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစမည္ဟု ယံုၾကည္ ေပသည္။

တခ်ိန္တည္းတြင္ လက္ရွိအေျခအေနသည္ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စေဲရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) အတည္ျပဳမူၾကမ္းျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းပါ၀င္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖဲြ႔အစည္း မ်ားအားလံုး မပါ၀င္ပဲ တႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈကို ျပဳလုပ္ခ့ျဲခင္း ေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္ၾကီးကို ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္ ထိန္းညွိရန္ လိုအပ္ေနသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

မၾကာခင္ေပၚေပါက္လာမည့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရး ရရေိွရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ထားမႈအေပၚ မိမိတို႔မွ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ၾကိဳဆိုပါသည္။

တၿပိဳင္တည္းတြင္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမေဲသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ေရးတို႔အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးကို ရည္ေမွ်ာ္လ်က္ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္ အခတ္ရပ္စေဲရးကို အဓိပၸါယ္ျပည့္၀စြာေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထိုက္သည့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား၊ ဒီမိုကရက္တစ္အင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏငိုင္ေံရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအင္အားစုမ်ား စသျဖင့္ (Stakeholder) မ်ား အားလံုး ပါ၀င္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖၚေဆာင္ေပးပါရန္ လက္ရွိအစိုးရကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ မၾကာခင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ အစိုးရအသစ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း မိမိတို႔မွ ေလးနက္စြာ တုိက္တြန္းအပ္ေပသည္။

ဆက္သြယ္ရန္ –

ေဒၚတင္တင္ညိဳ (ဥကၠဌ) ၀၉၇၇၇၀၈၆၀၂၅

ေဒၚေ၀ႏွင္းပို (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၀၉၉၇၆၉၄၈၀၆၄

ေဒၚဇင္မာၿဖိဳး (တြဘဲက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး) ၀၉၉၇၉၆၇၉၅၁၄

 

Download (PDF, 45KB)

Leave a Reply