Blog Post

ဧရာ၀တီတိုင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရွိ BWU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခ အေနမ်ားကို  ေလ့လာစမ္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

 

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ေက်းရြာ တာ၀န္ခံမ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျပီး ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္းျခင္း၊မိမိတို ့အဖြဲ ့၏ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီအားျဖည့္မႈ ပူေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အတြက္ အျပန္ အလွန္ေဆြးေႏြး ဖလွယ္မႈ မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

 

ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ NLD အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္တို ့ႏွင့္ လည္းသြားေရာက္ ေတြ ့ဆံုခဲ့ပါသည္။

 

ထို႔အျပင္ ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားမွ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီး၊ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံျပီး နယ္ေျမေဒသအေျခ အေနမ်ားကို စကား၀ိုင္းျဖင့္ေဆြးေႏြးမွုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

 

ေက်းရြာတြင္ ၾကက္၊ ၀က္စသည့္လုပ္ငန္းမ်ား အနည္းအက်ဥ္းရွိေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသည္ ပင္မလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုမွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး အလုပ္မ်ားတြင္ က်ဘမ္း၊ ေန႔စားအလုပ္ၾကမ္းသမားမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရၿပီး အခ်ိန္ပိုအလုပ္ေပးရျခင္း၊ လုပ္အားခနည္းပါးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီပြားေရးအဆင္မေျပမႈမ်ားရွိသည့္အျပင္ ရပ္ရြာဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ေခ်းေငြမ်ားေၾကာင့္ အေၾကြးမ်ားအတိုးမ်ားျဖင့္ ဘ၀ကို ခက္ခဲပင္ပမ္းစြာျဖတ္သန္းေနၾကရသည္။

 

ေက်းရြာမ်ားတြင္ သာေရးနာေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားႏွင့္ ရြာအစည္းေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္မႈမ်ားေသာ္လည္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ အဓိကေနရာမ်ား၊   ဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္မူ  ေနရာမရၾကပါ။ အမ်ဳိးသမီးေရးရာႏွင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မ်ားတြင္မူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ၀င္ၾကျပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မွဴး ရာအိမ္မွဴး ေက်းရြာတာ၀န္ခံေနရာမ်ားကဲ့သို ့ေသာ ဦးေဆာင္မွုအပိုင္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ရရန္မွာ အလြန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ဆယ္အိမ္မွဴးအဆင့္ေလာက္တြင္သာပါ၀င္ခြင့္ရွိေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အျခားတဖက္တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ ၀င္ေငြရမည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ၀၏ ေအးခ်မ္းမႈကို ရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္ ဘာသာေရးကိုသာ ပိုမိုစိတ္၀င္စားၾကၿပီး နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈမွာ အလြန္ နည္းပါးေနသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ အမ်ဳိးသမီးေရးအပါအ၀င္ အျခားေသာ အေထြေထြဗဟုသုတမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေလ့လာနိုင္သည့္ အေနအထားနည္းပါးသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရြာမ်ားတြင္ လူထုအက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလာေရာက္ အသိပညာေပးမႈမ်ား နည္းပါးျပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသိပညာပိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ာ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လက္လွမ္းမွီျခင္းမရွိေပ။

 

ဧရာ၀တီတိုင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းေပါင္းစံုအၾကမ္းဖက္မႈ အထူးသျဖင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မုဒိန္းမႈမ်ား မ်ားျပားစြာျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ နယ္ေျမျဖစ္သလို မဒိမ္းမႈအျဖစ္မ်ားဆံုးစာရင္း၀င္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသလည္းျဖစ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးေရး အသိအျမင္မ်ား နည္းပါးျခင္း၊ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ရနိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိနိုင္ျခင္း စသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္  ၄င္းတို ့အေပၚခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေကာင္းစြာမသိရွိေပ။

 

မုဒိန္းမႈအေျခအေနမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီးေဆြးေႏြးမွုျပဳလုပ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ အမ်ဳိးသားၾကီးမ်ားပင္လွ်င္ လက္ခံရန္ ျငင္းခုန္ေနရသည့္အေနအထားတြင္ရွိေနသည္။

 

 

 

 

Leave a Reply

Related Posts

ဆယ္ေက်ာ္သက္အမ်ဳိးသမီးအသံမ်ားကို နားေထာင္ျခင္း

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ၏ ေလ့က်င့္ပညာေပးေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၁ ရက္ႏွင့္ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေလာကထုရြာတြင္

Listen to the tennage girls’s voices

From August 11th  to 12th 2018, Capacity Building and Participation Program of the BWU

“Economic Reform Workshop”

Burmese Women’s Union(BWU) organized the “Economic Reform Workshop” from 2018 June 15th to 21st

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပဲြ

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢအေနျဖင့္ ̏̏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ̋ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ၂၁ ရက္ေန ့အထိ

မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုုးသပ္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္ ရွိရြာမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္နယ္ေျမရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမသံုုးသပ္ခ်က္

ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ခု၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၅) ခု၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရြာ (၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမအေျခအေနအားနယ္ေျမခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမၼဂ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

BWU ၏ ပစ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

မုဒံုျမိဳ ့နယ္

BWU ပစ္မွတ္ထားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ ့မွ  ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တ၀ိုုက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအား နယ္ေျမသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

BWU သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ (၉) ရြာမ်ားသို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ “နယ္စပ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ BWU သည္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးရဲ့

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မရီမြန္ထြန္း BWU ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမဲပ့ံပုိးေပးေနေသာ မရီမြန္ထြန္း

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္းျမင့္သန္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မွာ BWU စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက က်မတုိ႔ကုိ မိခင္သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ သူ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မိဆူးပြင့္ BWU ျဖစ္လာဖုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခြန္းအားအျပည့္အ၀နဲ႔ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ထိတုိင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးေရး တာ၀န္ ဆက္လက္ ပ့ံပုိး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔