Blog Post

မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုုးသပ္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္ ရွိရြာမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္နယ္ေျမရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ရပ္ရြာျပည္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲစကား၀ိုင္းမ်ားျပဳျခင္း၊ အျပန္အလွန္ သတင္းဖလွယ္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊      ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားထံ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေရး အမ်ဳိးသမီးေရးအျမင္မ်ားဖလွယ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းအျပင္ တသီးပုဂၢလ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ နယ္ေျမအေျခစိုက္ လူထုအက်ဳိးျပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမွႈမ်ား သတင္းအင္တာဗ်ဴးမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

မေကြးျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး တို ့ျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္း ေက်ာင္းၾကေသာ ေတာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း မိမိတို ့ေကာက္ပဲသီးႏွံမရိတ္သိမ္းမီွကာလတြင္  ေခ်းယူ ထားေသာ ဘဏ္မွအေၾကြးေငြမ်ား ျပန္ဆပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အျခား အတိုးျဖင့္ေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္ယူရသည့္ အတြက္ ထပ္ဆင့္ေၾကြးမွီမ်ားျဖင့္ လံုးပန္းေနၾကရေသာောကာင့္ အေၾကြးသံသရာထဲတြင္ ပင္ပမ္းဆင္ရဲစြာ ႏွစ္ျမဳပ္ေနၾကရသည္။  ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားအတြက္ ေစ်းကြက္မရွိျခင္း ေၾကာင့္လည္း ေခ်းေငြမ်ား အခ်ိန္မွီျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားက ရင္ဖြင့္ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းနယ္ေျမရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အဓိက ျပသနာမွာ မီးမရရွိျခင္း၊ ေရရွားပါးမႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈတို႔ျဖစ္သည္။

ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီးဌာ၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာ ခ်ထားေနရဌာန၊ ေက်းလက္ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန၊  လြတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ တက္ၾကြ လွဳပ္ရွားသူမ်ား၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ မီဒီယာ ဌာနမ်ားက BWU အား လက္ခံၾကိဳ ဆိုၾကေသာေၾကာင့္ BWU ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

 

Leave a Reply

Related Posts

ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမသံုုးသပ္ခ်က္

ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ခု၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၅) ခု၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရြာ (၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမအေျခအေနအားနယ္ေျမခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမၼဂ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

BWU ၏ ပစ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

မုဒံုျမိဳ ့နယ္

BWU ပစ္မွတ္ထားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ ့မွ  ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး

ဧရာ၀တီတိုင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရွိ BWU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခ

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တ၀ိုုက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအား နယ္ေျမသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

BWU သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ (၉) ရြာမ်ားသို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ “နယ္စပ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ BWU သည္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးရဲ့

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မရီမြန္ထြန္း BWU ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမဲပ့ံပုိးေပးေနေသာ မရီမြန္ထြန္း

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္းျမင့္သန္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မွာ BWU စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက က်မတုိ႔ကုိ မိခင္သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ သူ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မိဆူးပြင့္ BWU ျဖစ္လာဖုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခြန္းအားအျပည့္အ၀နဲ႔ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ထိတုိင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးေရး တာ၀န္ ဆက္လက္ ပ့ံပုိး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔