Blog Post

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တ၀ိုုက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအား နယ္ေျမသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

BWU သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ (၉) ရြာမ်ားသို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈအေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈဴး၊ ရြာ၏ ၾသာဇာတစုံတရာရွိသူမ်ား၊ ေက်းရြာတာ၀န္ခံ၊ ရာအိမ္မွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖတိုု ့ႏွင့္သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုုခဲ့ကာ မိမိတိုု  ့၏လုုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းကိုု ဖလွယ္ ေပးခဲ့ျပီး ၄င္းတုိ႔ဘက္မွလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ရမႈအေျခအေန အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးရမႈ အမ်ားဆုံး ျပသနာမ်ားကုိ ျပန္လည္ ဖလွယ္ေပးကာ ရြာမ်ားတြင္ အသိပညာေပး၊ အျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

 

လူမွုုေရးမ်ားလုုပ္ေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္၊ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ ေက်းမႈ႔အသင္းတုိ႔ျဖင့္ လည္း BWU ၏လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေရွ႔ဆက္ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း  လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုုပ္ငန္းမ်ားအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ခဲ့ကာ တတ္ေရာက္လာသူမ်ားကုိလည္း ၄င္းတိုု ့ရြာ၏ အေျခအေနမ်ား ကိုုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ရပ္ရြာတြင္းရွိ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ေက်ာင္း သူ/ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းဆရာ ေက်ာင္းဆရာမမ်ား၊ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား၊ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖင့္ စကား၀ုိင္းပုံစံျဖင့္ျပဳ လုုပ္သခဲ့သလိုု တဦးခ်င္းႏွင့္လည္း စကားေျပာဆုိ ဖလွယ္ခဲ့သည္။

 

ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္အတြင္းရွိ ရြာမ်ားသည္ ယခင္က အညဳိေရာင္ နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့သလုိ စစ္ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမလည္းျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္အေၾကာက္တရားမ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ေနရျပီး ယခုအခါ ႏိုုင္ငံေရးအရပြင့္လင္းလာေသာ္လည္း အေၾကာက္တရားမ်ားရွိိေနၾကဆဲျဖစ္သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေဒသတြင္းရွိ တိုုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုုင္ႏွင့္ စစ္တပ္အစုိးရ လက္ေအာက္တြင္ ေနထုိင္ခဲ့ရသျဖင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္မွုု အပိုုင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ တစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဥပေဒသည္ ထုိရြာမ်ားအတြက္ အၾကဳံးမ၀င္သလုိ ရဲစခန္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေ၀းကြာလွသည့္ ရြာမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

 

လက္ရွိတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထုိးထားေသာ္လည္း ရြာသူ ရြာသားမ်ားမွာ ယခင္ကထက္ စား၀တ္ေနေရး ပုိ၍ပင္ ခက္ခဲလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာေတာင္ကိုုမွီခိုုရွာေဖြလုုပ္ကိုုင္စားရသည့္ အတြက္ယခင္က သစ္ေတာမ်ားစြာရွိျခင္းေၾကာင့္ ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သားေကာင္မ်ားလည္း ရွာရလြယ္ကူခဲ့သည္။ အခုအခါ သစ္ေတာကုန္မဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္လာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးျပီး ၊ ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ား ျပဳန္းတီးကုုန္ျခင္းေၾကာင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ရွာေဖြရာတြင္ အခက္အခက္မ်ားစြာရွိလာသည္။

 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္က်ျခင္း၊  အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ေရွးရုိးစြဲ အျမင္မ်ား ရွိေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈသည္ အမ်ဳိးသားမွ  အမ်ဳိးသမီး ကုိ ရုိက္ႏွက္သည့္အျပင္ ဓါးျဖင့္ထုိးသည့္ အဆင့္ထိ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မ်ားရွိေသာ္လည္း တိုုင္ၾကားမွုုအတြက္  လက္လွမ္းမမွီသည့္ေဒသျဖစ္သလိုု ေဒသတြင္းရွိ ကရင္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႔အစည္းထံ သြားေရာက္ရန္ပင္ ခရီးလမ္းေ၀းကြာလြန္းေသာေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိၾကသည္။

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Related Posts

မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုုးသပ္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္ ရွိရြာမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္နယ္ေျမရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမသံုုးသပ္ခ်က္

ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ခု၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၅) ခု၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရြာ (၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမအေျခအေနအားနယ္ေျမခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမၼဂ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

BWU ၏ ပစ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

မုဒံုျမိဳ ့နယ္

BWU ပစ္မွတ္ထားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ ့မွ  ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး

ဧရာ၀တီတိုင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရွိ BWU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ “နယ္စပ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ BWU သည္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးရဲ့

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မရီမြန္ထြန္း BWU ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမဲပ့ံပုိးေပးေနေသာ မရီမြန္ထြန္း

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္းျမင့္သန္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မွာ BWU စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက က်မတုိ႔ကုိ မိခင္သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ သူ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မိဆူးပြင့္ BWU ျဖစ္လာဖုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခြန္းအားအျပည့္အ၀နဲ႔ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ထိတုိင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးေရး တာ၀န္ ဆက္လက္ ပ့ံပုိး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔