Blog Post

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမအေျခအေနအားနယ္ေျမခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္

ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမၼဂ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန ့တြင္ ဘားအံျမိဳ ့ နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၇) ခုႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၅ ရက္ေန ့တြင္ ဖာပြန္ျမိဳ ့နယ္ရွိ NLD ရံုးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ေက်ာင္းဆရာမ၊ ေက်ာင္းသူ၊ လယ္သမား၊  အိမ္ရွင္မမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္အျခားက်ဘမ္း  အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား စုစုေပါင္း (၃၈) ဦးတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို ့အျပင္ တစ္သီးပုဂၢလအေနျဖင့္လည္း  ခရစ္ယာန္သာသနာ၀န္ထမ္း က်မ္းစာေက်ာင္းဆရာမ၊ ခရစ္ယာန္ အမ်ဳိးသမီးအသင္း အတြင္းေရးမွဴးအျပင္ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းႀကီး၊ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမ်ဳိးသမီးေရးရာအဖြဲ႔၀င္မ်ား စသည့္ ေက်းရြာအတြင္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား စုစုေပါင္း (၁၁) ဦး တုိ႔ႏွင့္လည္းေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

ဤေဒသတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးအမ်ားစုသည္ ပံုမွန္၀င္ေငြရရွိေသာအလုပ္မ်ားမရွိပဲ ရာဘာၿခံမ်ား၊ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ႀကံဳရာ က်ဘမ္းအလုပ္မ်ား၊ ေစ်းေရာင္းေစ်း၀ယ္မ်ား စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ မိသားစု၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ဦးေဆာင္ေနၾကရသည္။ ထိုသို႔ ၀င္ေငြ ရရွိေသာ အလုပ္မ်ားကို အဓိက ဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ ျပင္ပဗဟုသုတမ်ားကိုရွာေဖြရန္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ျခင္း၊ အသိပညာေပးမႈ၊  စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ေန ့တဓူ၀ႀကံဳေတြ႔ ရေသာ ျပသနာမ်ားကို ပူးေပါင္းအေျဖရွာရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ အခြင့္အေရးအဆုိင္ရာ ဗဟုသုတ အားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္မ်ားမရရွိျခင္းႏွင့္ အေၾကာက္တရားႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမရွိသည့္ အေျခအေနေအာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကရသည္။

ဖာပြန္ခရိုင္တြင္ ၂၀၁၂ ေနာက္ပိုင္းမွစျပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းလာျပီး ေပၚတာဆြဲျခင္း လုပ္အားေပးေခၚျခင္းမ်ားမရွိေတာ့သလို တုိက္ပြဲမ်ား လည္းမရွိေတာ့သည့္အတြက္ တစံုတရာ နယ္ေျမၿငိမ္းခ်မ္းၿပီဟုဆိုႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ စစ္ပြဲ၏ဒဏ္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ခက္ခဲသည့္အေျခအေနမ်ားကို ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႔ရၿပီး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အေၾကာက္တရားမ်ား ဖံုးလြမ္းေနေသးသည္ကိုေတြ ့ရသည္။ NCA လက္မွတ္ထိုး သည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ မူးယစ္ေဆး၀ါး (ျမင္းေဆး) မ်ား၀င္လာၿပီး လူငယ္မ်ား ပ်က္စီးလာသည့္အတြက္ မိခင္မ်ား၊ ဇနီးမယားမ်ားမွာ အထူးစိုးရိမ္ပူပမ္ေနၾကရသည္။

ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားအတြက္ အဏာပိုင္မ်ားမ်ားကို ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္ေစခ်င္ၿပီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ေဒသအတြင္း ဆက္လက္မ၀င္လာေအာင္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ၾကသည္။

က်န္းမာေရးက႑တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးပညာေပးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိျခင္းႏွင့္ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးပညာေပး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရး ပညာေပးမ်ား လာေရာက္ပို႔ခ်သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း မရွိေပ။ မိမိတို႔ သြားေရာက္ ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ား၊ ပစ္မွတ္ထား လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၁၀ တန္းအထိ သင္ၾကားေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားမရွိျခင္း၊ ေငြေၾကး မတတ္နိုင္ျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ က်ဴရွင္ခမ်ား ျမင့္မားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၁၀ တန္းအထိ စာသင္ၾကားနိုင္ရန္မွာ အဆိုပါေဒသရွိ လူငယ္မ်ားအတြက္ ၾကီးမားေသာ အခက္အခဲ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လူငယ္မ်ားမွာ ၁၀ တန္းေအာင္ျမင္သည္အထိ ေက်ာင္းဆက္ေနႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ အေျခအေနအရ ေက်ာင္းထြက္ရၿပီး က်ဘမ္းအလုပ္မ်ားသာ လုပ္ကိုင္ရျခင္း၊ တစ္ျခားႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္ၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုိင္ရျခင္းႏွင့္ စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး အရက္သမား ေဆးသမားျဖစ္သြားၾကရသည္။

ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားထက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပိုမိုတက္ေရာက္သည္ဟု  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားမွတဆင့္သိရသည္။ သို ့ေသာ္အမ်ဳိးသမီး မ်ားသည္ ရပ္ရြာအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္တက္ၾကြစာပါ၀င္ၾကေသာ္လည္း ဗဟုသုတ နည္းပါးမႈ၊ လိုအပ္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံုွန္ရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏အျမင္မ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းမရွိျခင္းသည္ အမ်ဴိးသမီးမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို ရပ္ရြာက ျမင္ေတြ႔ခြင့္ မရရွိၾကေပ။ ဤသည္မွာ  အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္မႈအခန္း႑သုိ႔ တက္လွမ္းနိုင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၊ ရပ္ေရးရြာေရးပိုင္းတြင္ ပိုမိုပါ၀င္လာႏုိင္ေစရန္ အသိပညာေပးမ်ား၊ အျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္း ျမွင့္တင္ေပးေသာ သင္တန္းမ်ား စသည့္ အသိပညာ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားအပါအ၀င္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အနည္းငယ္ေသာ ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ တက္ၾကြေသာ အမ်ဳိးသမီး အခ်ဳိ႕သည္သာလ်င္ ရပ္ရြာတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္။

မိမိတို ့အေနျဖင့္ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမအေျခအေနအားသံုးသပ္သည့္ အစည္းအေ၀းမွ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို ့အေနျဖင့္ ေျဖရွင္းလုိေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာသိရွိလာခဲ့သည္။ ေဒသခံ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ BWU အား ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၾကသလို ႀကိဳဆိုသည္ကိုလည္းေတြ ့ရျပီး ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားကလည္း မိမိတို ့ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားရွိသည္ကို ျမင္ေတြ ့ခဲ့ရပါသည္။

Leave a Reply

Related Posts

မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုုးသပ္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္ ရွိရြာမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္နယ္ေျမရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမသံုုးသပ္ခ်က္

ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ခု၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၅) ခု၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရြာ (၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

BWU ၏ ပစ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

မုဒံုျမိဳ ့နယ္

BWU ပစ္မွတ္ထားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ ့မွ  ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး

ဧရာ၀တီတိုင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရွိ BWU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခ

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တ၀ိုုက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအား နယ္ေျမသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

BWU သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ (၉) ရြာမ်ားသို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ “နယ္စပ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ BWU သည္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးရဲ့

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မရီမြန္ထြန္း BWU ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမဲပ့ံပုိးေပးေနေသာ မရီမြန္ထြန္း

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္းျမင့္သန္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မွာ BWU စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက က်မတုိ႔ကုိ မိခင္သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ သူ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မိဆူးပြင့္ BWU ျဖစ္လာဖုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခြန္းအားအျပည့္အ၀နဲ႔ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ထိတုိင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးေရး တာ၀န္ ဆက္လက္ ပ့ံပုိး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔