Blog Post

ကယားျပည္နယ္ နယ္ေျမသံုုးသပ္ခ်က္

ကရင္နီျပည္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၂) ခု၊ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ (၅) ခု၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ ရြာ (၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အေယာက္ (၆၀) ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

BWU အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္လာပါက တိုင္းၾကားနည္းအဆင့္ဆင့္

ပသနာတစ္စံုတစ္ခု ျဖစ္လာပါက တိုင္ၾကားနည္းအဆင့္ဆင့္မ်ားကို ရွင္းျပျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တာ၀န္တၱရားမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊  သက္ငယ္မုဒိန္္းမႈ ျဖစ္ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ မိမိတို႕ဘက္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျပျခင္း၊

အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အဓိကလိုအပ္ေနသည့္အေျခအေနမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တို႔တြင္ပါ၀င္ျခင္းအားျဖင့္ ဟန္ခ်က္ညီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ စသည့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကို အဓိကထား ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကသည္။

ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ အုပ္စုမွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရပ္ ကြက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ား ႏွင့္လည္း သီးသန္ ့ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ကရင္နီျပည္နယ္သည္ စီးပြားေရးအေနအထားအေတာ္အသင့္ေကာင္းမြန္ၾကျပီး အမ်ားစုမွာ သစ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ခဲ၊ ခေနာက္စိမ္း၊ဆန္စပါး၊ ေျပာင္း၊ ေျမပဲ စိုက္ျခင္း၊ ရုိးရာယက္ကန္း အထည္မ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရပ္ကြက္တြင္းတပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္၊ လက္သမား၊ ပန္းရံ၊ အထမ္းသမား၊ ဒရုိင္ဘာ၊ စပယ္ယာ၊ သစ္စက္လုပ္သား၊ ေဝါ့လ္ေရွာ့၊ ဝက္၊ ၾကက္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ဆုိင္ကယ္ျပင္စသည့္ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း မ်ားရွိၾကျပီးအစိုးရ ဝန္ထမ္း၊ NGOs∕CSOs ၀န္ထမ္းမ်ား အျဖစ္လည္း  လုပ္ကိုင္ၾကပါသည္။

ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ NGOs ∕CSO မ်ား အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ထိုးေဖာက္လ်က္ရွိျပီး ရပ္ကြက္တြင္း အမ်ဳိး သမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပညာေပးျခင္း တားဆီးကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားျပဳ လုပ္ေပးျခင္း၊  အမ်ဳိးသမီးေရးအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းေပးျခင္း၊ လူမႈေရး ကိစၥသာေရး နာေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ မိသားစု၀င္ေငြတိုးေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားက်န္းမာေရးႏွင့္အာဟာရ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္မိသားစုမ်ားအားပံ့ပိုးျခင္း၊ ေရကန္ေဆာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ေငြစုေငြေခ်းမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအတြက္ မတည္ေငြမ်ားကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း စသည့္ေဒသတြင္း လူထုမ်ားလိုအပ္သည့္ အေျခခံဖြံ ့ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးေနၾကသည္ကိုေတြ ့ရွိရသည္။

အျခားေနရာမ်ားကဲ့သို ့ပင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အိိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈျပႆနာသည္ အစိုးရြားဆံုးျဖစ္ ေနၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ရုပ္ပို္င္း၊ စိတ္ပုိင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေတြ႔ႀကံဳခံစားၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ေစာစီးစြာအိမ္ေထာင္ျပဳၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ရပ္ကြက္တြင္ လမ္းမေကာင္းျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္မီးမရရွိသည့္ျပသနာမ်ား ဆက္လက္ေတြ႔ႀကံဳေနၾကရၿပီး ေႏြရာသီတြင္ ေရလံုေလာက္စြာမရရွိျခင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္တကိုယ္ေရသန္႕ရွင္းမႈမရွိျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ သီးသန္႔သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။  ေရရွားမႈျပႆနာကို အဓိက ရင္ဆိုင္ေနၾကရသူမ်ားမွာ ေ၀းလံေခါင္ပါးေသာ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္က BWU ပစ္မွတ္ထား ေက်းရြာမ်ားတြင္ျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေရရရွိရန္အတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေရခပ္ရေသာေနရသည္ ေ၀းသည့္အျပင္ အလြန္အႏၱရယ္မ်ားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပန္းဆင္းရဲ စြာ ေရမ်ားကို ခပ္ယူရေသာေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း၊ အခန္႔မသင့္ပါက ကိုယ္၀န္ပ်က္က်ျခင္း၊ ေရမ်ား လံုေလာက္စြာ ရရွိျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား မိန္းမကိုယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားရရွိျခင္း၊ ထို႔အ ျပင္ မိသားစုစီမံကိန္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသားဖြားျခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမ်ားရရွိျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ကေလးေမြးဖြားမႈႏႈန္းမ်ားျခင္းစသည္တို႔သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားျဖစ္ေစသည္။ ရြာတြင္ ေဆးခန္းရွိေသာ္လည္း ေဆးကုေပးမည့္ ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားမရွိျခင္း၊ အေရးေပၚျဖစ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အခ်ိန္မီကုသနိုင္ေရးမွာ အလြန္ခက္ခဲသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

အဆိုပါ BWU ပစ္မွတ္ထားေသာ ေက်းရြာမ်ားသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေရရွားပါးမႈ၊ မီးမရရွိျခင္းႏွင့္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ပါ၀င္ေျဖရွင္းေနရေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိသမီးအမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားေသာ္လည္း ပါ၀င္နိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ထို႔အျပင္ အသိပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရရွိျခင္း၊ ဘာသာစကားအခက္အခဲႏွင့္ မိသားစုတာ၀န္တို႔၏ ကန္႔သတ္မႈေၾကာင့္ ဦးေဆာင္မႈေနရာမ်ားတြင္ ပါ၀င္နိုင္ျခင္းမရွိေပ။

သို႔ေသာ္လည္း ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အခ်ဳိ႕ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတတ္ၾကြမႈရွိၾကၿပီး ရပ္ေရး၊ ရြာေရးႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ၾကၿပီး ရပ္ရြာလူထုက အားကိုးရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအခ်ဳိ္႕မွာ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးအဆင့္ထိ ေရြးခ်ယ္ခံလာရသည္ကို အားတတ္သဖြယ္ေတြ႔ရွိရသည္။လူမႈ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီမ်ားတြင္လည္း ေကာ္မတီ၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဆင့္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ား စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာရွိေနေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

 

Leave a Reply

Related Posts

မေကြးတုုိင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုုးသပ္ျခင္း

မေကြးတုိင္းေဒသၾကီးတြင္ မေကြးျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆင္ေပါင္၀ဲ ျမိဳ႕နယ္ ရွိရြာမ်ားတြင္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၉) ရက္ေန႕မွ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅) ရက္ေန႕ထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပစ္မွတ္နယ္ေျမရွိ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊

ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမအေျခအေနအားနယ္ေျမခံမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆံုကာ သံုးသပ္ျခင္း

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၁၁ ရက္ ႏွင့္ ၁၅ ရက္ ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမၼဂ အေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္းအစည္းအေ၀းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၁

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

BWU ၏ ပစ္မွတ္နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၊ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ(၃) ရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအမ်ားစုႏွင့္ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို ေတြ႔ဆံုရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

မုဒံုျမိဳ ့နယ္

BWU ပစ္မွတ္ထားနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည့္ မြန္ျပည္နယ္၊ မုဒံုၿမိဳ႕နယ္တြင္းရွိ  ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာအခ်ဳိ ့မွ  ေဒသခံ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရး

ဧရာ၀တီတိုင္း နယ္ေျမသံုးသပ္ျခင္း

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဟသာၤတျမိဳ႕နယ္ရွိ BWU ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို  ပစ္မွတ္ထားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေက်းရြာႏွင့္ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေျခ

ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးျမဳိ႔နယ္တ၀ိုုက္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စုအား နယ္ေျမသံုးသပ္ေလ့လာျခင္း

BWU သည္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီး၊ ေက်ာက္ၾကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာ (၉) ရြာမ်ားသို႕ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း သြားေရာက္ကာ အမ်ဳိးသမီးေရး၊

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာစင္သီယာေမာင္ “နယ္စပ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ေသာ BWU သည္ နယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ေရြ႔ေျပာင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေမြးထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးရဲ့

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မရီမြန္ထြန္း BWU ရဲ့ အဖြဲ႔၀င္တဦးလည္းျဖစ္ မူ၀ါဒေရးရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးျဖစ္ျပီး နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာအရ အျမဲပ့ံပုိးေပးေနေသာ မရီမြန္ထြန္း

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

ေဒါက္တာ ေဒၚ၀င္းျမင့္သန္း ထုိင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ မယ္ေဟာင္ေဆာင္မွာ BWU စတင္ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက က်မတုိ႔ကုိ မိခင္သဖြယ္ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားႏွင့္ အျခားလုိအပ္ေသာ အရာမ်ားအားလုံးကုိ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့ သူ

“ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီးသမဂၢ ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ အဖက္ဖက္မွ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ ့အား ၂၃ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ျခင္း”

မိဆူးပြင့္ BWU ျဖစ္လာဖုိ႔ ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး ခြန္းအားအျပည့္အ၀နဲ႔ စတင္ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီး ယေန႔ ၂၃ ႏွစ္ျပည့္ထိတုိင္ လူငယ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသမီးေရး တာ၀န္ ဆက္လက္ ပ့ံပုိး ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔